لیست مدارس

مدارس مجتمع امام حسین (ع)

ماموریت مدارس حضرت امام حسین (ع) را می‌توان تربیت دانش‌آموزانی موثروارائه، برنامه‌ها وتجربیات یادگیری وبرنامه‌های تربیتی با کیفیت بالادر محیطی امن وسالم که منجر به پرورش پدر ومادرهای خوب در آینده خواهد شد، نام برد.

دبستان‌ها

در دبستانهای حضرت امام حسین (ع) یزد سعی می شود تا نونهالان مفاهیم غنی پرورشی،آموزشی و مهارتهای زندگی را در قالبهای کودکانه و جذاب فرا گیرند .

دبیرستان‌های دوره اول

مدارس حضرت امام حسین(ع) یزد، تلاش خواهند کرد تا با برنامه های تربیتی اصولی نوجوانان را در مقطع حساس دوره اول متوسطه همراهی کنند

دبیرستان‌های دوره دوم

متوسطه دوره دوم به عنوان آخرین حلقه آموزش مدرسه ای، جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های مدارس حضرت امام حسین (ع) یزد دارد و هرساله نتایج درخشانی به همراه داشته است.