26 نفر از دختران دانش آموز پایه نهم به دبیرستان استعداد درخشان راه یافتند

به گزارش روابط عمومی موسسه 26 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول که در آزمون ورودی مدارس سمپاد شرکت کرده بودند با قبولی دراین آزمون به دبیرستان استعدادهای درخشان دوره دوم راه یافتند

476 بازدید