جلسه گروه آموزشی دبیران فیزیک مدار س حضرت امام حسین (ع)

اولین جلسه گروههای آموزشی  دبیران فیزیک دبیرستان های دوره اول درمحل دبیرستان دخترانه برگزار گردید.

درابتدا این نشست خانم نقیبی مدیر دبیرستان دخترانه دوره اول  ضمن خیر مقدم به حاضرین با توجه به مصوبه شورای آموزشی دفتر مرکزی ،  اهداف تشکیل گروههای آموزشی را تشریح کرد

سپس آقای مهدی باغستانی پیرامون مطالب دوفصل فیزیک هفتم وهشتم  توضیحاتی ارائه و پیرامون این دو موضوع بحث وتبادل نظر بعمل آمد.

ضمنا محتوای سوالات آزمون نیز مورد نقد وبررسی قرارگرفت.

245 بازدید