نوروز 1402 و مراکز مطالعاتی درمدارس امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه علیرغم اینکه مراکز مطالعاتی جهت مطالعه دانش اموزان د رطول سال تحصیلی در دبیرستانهای حضرت امام حسین )ع( دایر است ، این مراکز در ایام نوروز فعال و فعالتر می شود .

مراکز مطالعاتی مدارس حضرت امام حسین علیه السلام در آستانه نوروز 1402 نیز فعالیت خود را بصورت
منظم و دقیق در دو دبیرستان پسرانه و دخترانه دوره دوم به ترتیب از 26 و 25 اسفند ماه 1401 آغاز و تا 12 / 01 / 1402 دایرخواهد بود .

مراکز مطالعاتی فوق کار خود را هر روز صبح ها از ساعت 45 / 7 الی 15 / 13 و عصرها از ساعت 30 / 15 الی 24 در دبیرستان پسرانه و از ساعت 00 / 8 الی 00 / 13 و عصرها از ساعت 30 / 15 الی 24 در دبیرستان دخترانه فعال هستند

. لازم به ذکراست بطور متوسط روزانه 90 نف ردانش آموز از هریک دبیرستانها در این برنامه حضور دارند .

113 بازدید