نقش ایستگاههای جبرانی درموفقیت دانش آموزان

پنجمین گفتگوی مدیر موسسه آموزشی حضرت امام حسین (ع)  با دانش آموزان ووالدین پایه دوازدهم با عنوان ایستگاههای جبرانی و نقش آن درموفقیت های دانش آموزان برگزارشد .

دراین گفتگوی مجازی آقای باغستانی به مرور فرصت های پیش رو پرداخت وگفت : نحوه استفاده و بهره برداری از آن بستگی به فراست و زیرکی هر فرد دارد.

ایشان بر ضرورت شناخت فرصت ها ، مراحل و روندها تاکید کرد و فرصت هایی را که دربازه های زمانی،  پیش رو دانش آموزان قرار داردتشریح نمود و راهکارهایی کاربردی برای این روند ارائه داد.

405 بازدید