بزودی سند فعالیت های فوق برنامه دبستان ها حضرت امام حسین (ع)تدوین می شود

نشست شورای راهبردی دبستان های موسسه آموزشی حضرت آمام حسین علیه السلام با دستورکار فعالیت های فوق برنامه دردبستان دخترانه برگزارشد .

مدیر موسسه آموزشی حضرت امام حسین علیه السلام دستوراین نشست را بررسی فعالیت های فوق برنامه از نگاه همکاران ، آموزگاران ، مربیان ، مشاوران و اعضای انجمن اولیاء ومربیان ذکرکرد و گفت : بدین منظور و درقالب فرم های نظام پیشنهادات از گروه های فوق،  نظرخواهی شده است.

آقای باغستانی از وصول قریب 20 پیشنهاد به دبیرخانه شورای راهبردی خبرداد و افزود : این پیشنهادات پس از بررسی توسط کارشناسان و برای بررسی نهائی در شورای راهبردی مطرح خواهد شد.

ایشان توجه ویژه به فعالیت های بیرون از کلاس و مدرسه را از ویژگی های مدارس کیفی برشمرد و افزود : این فعالیت ها باید اهداف معنا داری را دنبال کند تا بتواند با جلب توجه دانش آموز ، مشارکت فعال وی و والدین را به همراه داشته باشد .

وی برضرورت جذابیت و دربرگیری همه برنامه های مور نیاز کودکان تاکید کرد و گفت : این فعالیت ها باید بقدری جذاب و مورد نیاز باشد که همه به خاطر احساس نیاز درآن شرکت کنند.

مدیر موسسه خاطرنشان کرد : خروجی این نشست باید به تدوین سند فوق برنامه منتج شود تا مسیر و چگونگی فعالیت هارا دریک دوره  6 ساله مشخص کند .

محمد رضا باغستانی توجه به مبنای علمی فعالیت ها را خواستار شد و افزود : علاوه براین شرایط فرهنگی کشور و استان دراین سند باید لحاظ شود و راهکارهای نظارتی آن نیز مشخص گردد.

ایشان بر ضرورت تهیه و تامین امکانات مورد نظر برای تحقق اهداف سند فعالیت های فوق برنامه تاکید کرد و گفت : دراین راستا افزایش توانمندی های علمی و مهارتی معلمین نیز ضروری است

درادامه این نشست هریک از حاضران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه و حول محور دستور جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند

389 بازدید