آشنائی دختران دبستانی با نحوه استفاد از سرویس مدرسه

دانش آموزان دبستان دخترانه حضرت امام حسین(ع) با نحوه استفاده از سرویس مدرسه آشنا شدند.

در این برنامه آموزشی، دانش آموزان در مورد بستن کمربند ایمنی، چگونگی سوار و پیاده شدن از وسیله نقلیه، سلام و خداحافظی کردن با دوستان خود، تشکر از راننده سرویس و نحوه نشستن در ماشین آشنا شدند.

216 بازدید