معرفی و تقدیر از برترین های آزمون فرامدرسه ای دردبیرستان های پسرانه دوره اول ودوم

درصبحگاه تجلیل که صبح امروز در دبیرستان های پسرانه دور اول و دوم برگزارشد برترین های آزمون فرا مدرسه ای معرفی و تجلیل شدند.

229 بازدید