شورای مدارس حضرت امام حسین (ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه حضرت امام حسین علیه السلام، شورای دبیرستانهای دوره دوم و دوره اول به صورت جداگانه در دبیرستانهای دخترانه دوره دوم و پسرانه دوره اول برگزار گردید.

در این جلسات مدیر مجتمع به بحث پیرامون “نظم”و”پیگیری” پرداخت و در تعریف پیگیری گفت : پیگیری  همان ،دنبال کردن،مداومت و اصرار ورزیدن است و از (فرایندپیگیری،اعتقاد داشتن،شخصیت مورد پیگیری وامنیت ) به عنوان فاکتورهایپیگیری نام برد .

آقای باغستانی درادامه در خصوص ابزار پیگیری،زمان پیگیری،اعلان مشکل دانش آموز به خانواده،داشتن اطلاعات کامل وجامع ،بزرگ نکردن مشکل برای خانواده ها،ثبت مشکلات در دفتر مربوطه و … توضیحاتی را مطرح نمودند.

در ادامه فرم نحوه ارزیابی از روند پیگیری را مطرح واز مدیران و معاونین درخواست نمودند تا قبل از شروع سال تحصیلی فرم مربوطه برای کلیه دانش آموزان ، علی الخصوص دانش آموزان مشکل دار تکمیل و ارائه گردد.

مدیرمجتمع بانک روان شناختی را که باید برای همه دانش آموزان توسط مشاورین و معاونین تکمیل گردد تا در مراحل مشاوره ای از آن بتوان استفاده کرد را مطرح و با اصلاحاتی فرمت مربوطه تکمیل گردید.

در انتهای جلسه در خصوص آزمونهای فرامدرسه ای ،آزمون طلایی ، آزمون هفتگی ، آزمون جامع  و طرح استقبال از دانش آموزان جدید الاورود بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

درپایان توصیه هایی در خصوص مستند سازی کلیه فعالیتها،پیگیری جدی معاونین از مراکز مطالعاتی ،ارزیابی دانش آموزان بین‌پایه ،فعال کردن دفتر فعالیتهای معاونین در عصرها و جشن وسپاس ویژه دوره اول، ارائه کردند.

281 بازدید