شورانتخاباتی در دبیرستان پسرانه دوره اول

همزمان با آغاز تبلیغات شورای دانش آموزی در دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام 26 نفر از داوطلبان این مدرسه برای رسیدن به کرسی های شورا باهم رقابت می کنند .

به گزارش معاونت پرورشی این دبیرستان همزمان با سراسر کشور به مناسبت برگزاری بیست وپنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی ۲۶ نفر ازکاندیداهای دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) تبلیغات خودرا آغاز کردند وقراراست باتوجه به آمار مدرسه ۱۱ نفر ازاین عزیزان درروز برگزاری انتخابات برای شورای دانش آموزی درسال جاری انتخاب شوند۰

148 بازدید