رقایت دانش آموزان هفتم وهشتم پسرانه درمسابقات منوکاپ ریاضی

اولین مرحله از مسابقات منوکاپ ریاضی باحضور گروه های ۳ الی ۵ نفره بادانش آموزان پایه هفتم و هشتم دردبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزارگردید. گروه های برتراین منوکاپ به دوردوم مسابقات راه خواهندیافت.

211 بازدید