رقابت پسران پایه نهم در مسابقات منوکاپ ریاضی

اولین مرحله از مسابقات منوکاپ ریاضی وفیزیک باحضور گروه های ۳ الی ۵ نفره بادانش آموزان پایه نهم دردبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول برگزارگردید.

گروه های برتربه دوردوم مسابقات راه خواهندیافت

144 بازدید