دومین نشست شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول

دومین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد.


دراین جلسه پس ازطرح موضوع، اعضا دیدگاه های خودودانش آموزان را پیرامون  امتحانات ؛ مرکزمطالعاتی؛ برنامه های ورزشی ودیگر مسائل بیان کردند وبامسئولین مدرسه به بحث وتبادل نظر پرداختندودرپایان تصمیمات لازم اتخاذگردید.

294 بازدید