اردوی شناخت پایه هفتم پسرانه برگزارشد

اولین اردوی درون استانی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول باحضور تمامی دانش آموزان پایه هفتم  و ۱۰ نفر ازمربیان همراه ودبیران ورزش دراردوگاه شهید صدوقی سانیج برگزارشد.

دراین اردو دانش آموزان ضمن آشنایی بارشته های مختلف ورزشی وشرکت درمسابقات ، دربرنامه های پرورشی و تفریحی شرکت کردند و اولین اردوی خودرا درکنار هم کلاسی های جدید خود تجربه نمودند.

اردوی شناخت پایه هفتم پسرانه برگزارشد

اولین اردوی درون استانی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین(ع) دوره اول باحضور تمامی دانش آموزان پایه هفتم  و ۱۰ نفر ازمربیان همراه ودبیران ورزش دراردوگاه شهید صدوقی سانیج برگزارشد.

دراین اردو دانش آموزان ضمن آشنایی بارشته های مختلف ورزشی وشرکت درمسابقات ، دربرنامه های پرورشی و تفریحی شرکت کردند و اولین اردوی خودرا درکنار هم کلاسی های جدید خود تجربه نمودند.

392 بازدید