گزارش تصویری : آغاز سومین دوره ازجشنواره فرهنگی و ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه دوره دوم

با برگزاری مسابقات والیبال، تنیس روی میز و دارت سومین دوره از جشنواره فرهنگی ، ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین(ع) آغار شد.

191 بازدید