نشست گروه های آموزشی آموزگاران در دروس علوم و ریاضی

نشست گروههای آموزشی آموزگاران دبستان های حضرت امام حسین علیه السلام دردرس علوم و ریاضی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی این نشست با هدف دانش افزائی ، انتقال تجربیات و بررسی کتاب های درسی و فراهم آوردن زمینه برگزاری هرچه بهتر جشنواره الگوی برتر تدریس برگزار شده است .

گفتنی است اولینمرحله  جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزگاران دبستان های حضرت امام حسین علیه السلام در آبانماه سال آینده برگزارخواهد شد .

360 بازدید