شورای دبستان های پسرانه و دخترانه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه  شورای هم اندیشی مدیران و معاونین دبستان های پسرانه و دخترانه  در محل  دبستان دخترانه  برگزار گردید .

در این جلسه مدیر مجتمع پیرامون ” نظم و انضباط کاری ، ویژگی های یک معاون خوب ، اثر بخش و تاثیر گذار سخن گفت .

آقای باغستانی برلازم الاجرا بودن مصوبات جلسات تاکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی دانش آموزان و تهیه کلیپ های بهداشتی به صورت هفتگی  شد .

ایشان درادامه توضیحات لازم درمورد چگونگی تشکیل جلسات هماهنگی گروه های آموزشی ویژه هر پایه ، تهیه کارنامه عملکردی دانش اموزان برای والدین ، ، جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ابتدایی ، پارامتر های نظم ، فعالیت های یک خانواده خردمند ، جلسات انجمن کلاسی ، بستن دفاتر آمار و امتحانات ارائه کرد.

203 بازدید