شرکت دانش آموزان سوم دبستان پسرانه درکارگاه آداب معاشرت

کارگاه آموزشی ، مشاوره ای آداب معاشرتبا شرکت دانش آموزان پایه سوم دبستان پسرانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد.

156 بازدید