تحلیل و بررسی میز امتحان و تثبیت آرامش در کارگاه نیک زیستن

تحلیل و بررسی میز امتحان و تثبیت آرامش در کارگاه نیک زیستن

کارگاه آموزشی ، تربیتی و مشاوره ای نیک زیستن به صورت مجازی و با حضور دانش آموزان و والدین مدارس 6 گانه حضرت امام حسین علیه السلام برگزارشد .

دراین کارگاه آقایان باغستانی و ایرانی زاده و خانم نظری نقش دانش آموزان، والدین و مدرسه در ایام امتحانات و تثبیت آرامش در قبل ، حین و بعد از امتحانات را بررسی کردند.

دراین کارگاه عنوان شد دانش آموزان باید با ارزیابی عملکرد تحصیلی خود در طول 3 ماه گذشته، مانندپیش خوانی کردن ، نیازسنجی مطلوب، برنامه ریزی ، محل مطالعه مناسب، بهداشت خواب ، قبل از امتحانات آمادگی لازم را جهت گرفتن نتایج مطلوب انجام دهند.

ارائه توصیه هایی از قبیل : بیان نقش والدین در ایام امتحانات : اطلاع از برنامه امتحانات و نصب در محل مناسب ،  آماده سازی محیط منزل و ساختار خانواده برای امتحانات ، پیش بینی و برنامه ریزی برای ایاب و ذهاب فرزند در طول امتحانات ،  آماده کردن بموقع غذا، فرد مشخص جهت بردن دانش آموز قطعی باشد،  نیم ساعت قبل از شروع آزمون، فرزند را به مدرسه برسانند ازدیگر مباحث این کارگاه بود .

153 بازدید